मराठी ज्ञान माहितीपूर्ण

७००+ मराठी समानार्थी शब्दांचा संग्रह | Samanarthi Shabd in Marathi

samanarthi shabd in marathi

समानार्थी शब्द म्हणजे समान अर्थ असणारे शब्द. एका शब्दाशी समसमान अर्थव्याप्ती आणि वापराची व्याप्ती असलेला, त्याच भाषेतला दुसरा शब्द किंवा शब्दसमूह.

जेव्हा आपल्याला पुन्हा पुन्हा एकाच शब्दाची पुनरावृत्ती टाळायची असते तेव्हा आपण समानार्थी शब्द वापरतो.

खाली मी तुम्हाला ७०० हुन अधिक मराठी समानार्थी शब्दांची यादी (samanarthi shabd in marathi list) दिली आहे, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना किंवा मराठी व्याकरण शिकताना तुम्हाला या शब्दांचा नक्कीच उपयोग होईल. 

 

समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd in Marathi)   

१. अक्राळविक्राळ – भेसूर, भयंकर, राक्षसी, उग्र

२. अग्नी – अनल, पावक, वन्ही, विस्तव, वैश्वानर

३. अचानक – अनपेक्षित, अकस्मात, एकाएकी

४. अर्जुन – पार्थ, धनंजय, फाल्गुन

५. अनमान – हयगय, उपेक्षा, दुलर्क्ष, अनादर

६. अनाथ – पोरका

७. अनर्थ – संकट

८. अघटित – विलक्षण, चमत्कारिक, असंभाव्य

९. अभिनय – हावभाव, अंगविक्षेप

१०. अघोर – भीतिदायक, भयंकर, वाईट

११. अनुक्रमणिका – यादी, सूची

१२. अभिनव – नवीन, नूतन, अपूर्व

१३. अभिप्रेत – अर्थ, हेतू, उद्देश

१४. अमृत – पीयुष, सुधा, संजीवनी

१५. अपघात – दुर्घटना

१६. अपराध – गुन्हा, दोष

१७. अपमान – मानभंग

१८. अपाय – इजा

१९. अपेक्षाभंग – हिरमोड

२०. अपंग – व्यंग, लुळा, विकलांग, पांगळा

२१. अमाप – पुष्कळ, विपुल, भरपूर

२२. अडथळा – मनाई, मज्जाव, आडकाठी

२३. अगत्य – अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर

२४. अमित – असंख्य, अगणित, अमर्याद, अपार

२५. अभिवादन – नमस्कार, वंदन, प्रणाम

२६. अभिनंदन – गौरव

२७. अभिमान – गर्व

२८. अभिनेता – नट

२९. अभ्यास – सराव

३०. अरण्य – वन, कानन, विपिन, जंगल

३१. अवघड – कठीण, विकट, दुर्घट

३२. अवकाश – अवधी, समय, वेळ, काल

३३. अवचित – एकदम

३४. अवर्षण – दुष्काळ

३५. अविरत – सतत, अखंड

३६. अडचण – समस्या

३७. अश्व – घोडा, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वारू, वाजी

३८. अही – सर्प, साप, भुजंग, व्याल, तक्षक

३९. अशुभ – वाईट, अमंगल

४०. असामी – इसम, व्यक्ती, माणूस

४१. अस्त – अंतर्धान, लोप, शेवट

४२. अग्नी – आग

४३. अचल – शांत, स्थिर

४४. अचंबा – आश्चर्य, नवल

४५. अतिथी – पाहुणा

४६. अत्याचार – अन्याय

४७. अश्रू – आसू

४८. अशक्त – रोडका, दुर्बल, क्षीण

४९. अंबर – वस्त्र

५०. अमृत – पीयूष

५१. अहंकार – गर्व

५२. अहंकार – गर्व, ताठा, घमेंड

५३. अस्थिर – चंचल, क्षणिक

५४. अनुकरण – नक्कल, माकडचेष्टा

५५. अंधार – तम, काळोख, तिमिर

५६. आई – माता, माय, जननी, माऊली, जन्मदात्री

Aakash Samanarthi Shabd in Marathi

५७. आकाश – गगन, नभ, अंबर, आभाळ, व्योम, अंतराळ

५८. आधी – अगोदर, प्रथम

५९. आकांत – आक्रंद, आक्रोश

६०. आठवण – स्मरण, स्मृती

६१. आठवडा – सप्ताह

६२. आजार – रोग, पीडा, व्याधी

६३. आजारी – पीडित, रोगी

६४. आयुष्य – जीवन, हयात

६५. आनंद – संतोष, मोद, हर्ष, तोष, प्रमोद

६६. आरंभ – प्रारंभ, सुरूवात, आदि, आदी

६७. आकर्षण – मोह, ओढ, पाश

६८. आवाज – नाद, निनाद, रव

६९. आवश्यकता – गरज, जरूरी

७०. आवड – होस

७१. आग्रह – हट्ट, अट्टहास, हेका

७२. आक्रमण – हल्ला, चढाई, स्वारी, मोहीम

७३. आवाहन – विनंती, बोलवणे, आमंत्रण

७४. आश्चर्य – नवल, विस्मय, अचंबा

७५. आहार – खाणे, भोजन, अन्न

 

हे सुद्धा वाचा –  भारत देशाची २९ राज्ये, 8 केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची राजधानी

 

७६. इंद्र – सुरेंद्र, देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्त्राक्ष

७७. इशारा – सूचना, स्वूण

७८. इन्कार – नापसंती, नाकबूली, निषेध

७९. इतराज – नाखूष, रुष्ट, नाराज, अप्रसन्न

८०. इतमाम – सरंजाम, थाट, व्यवस्था, लवाजमा

८१. इमानी – प्रामाणिक, नेक, एकनिष्ठ

८२. इन्साफ – न्याय, निर्णय

 

८३. उत्पन्न – मिळकत, प्राप्ती

८४. उपासना – भक्ती, पूजा, आराधना, सेवा

८५. उत्साह – आवेश

८६. उसंत – फुरसत, विसावा, विश्रांती, आराम

८७. उषा – उषःकाल, पहाट, अरुणोदय, प्रातःकाल, प्रभात, सकाळ

८८. उणीव – कमतरता, दोष, न्यूनता

८९. उपहास – चेष्टा, थट्टा, मस्करी

८०. उभा – सरळ, वडा

८१. उमेद – हिंमत, धैर्य, उत्साह

८२. उद्दाम – उद्धट, उर्मट, असभ्य

८३. उत्सुक – उत्कांठित, आसक्ती, आतुर, अधीर

 

८४. ऋषी – मुनी, साधू, वली, बैरागी, संन्यासी, तापसी, संत, तपस्वी

८५. ऋण – कर्ज, उपकार, रीण

 

८६. एकटा – एकाकी, एकला

८७. एकमोडी – एककल्ली, एकमार्गी
८८. एकवार – एकडा, एकवेळ

८९. एकाएकी – एकदम, अपचित

९०. एकाग्र – एकतान, एकचित्त, स्थिर

९१. एहसान – उपकार, दया, कृपा

 

९२. ऐक्य – एकी, मिलाफ, सूट, एकत्व, एकोपा

९३. ऐदी – आळशी, मंद, सुस्त, जड

९४. ऐट – नखरा, डौल, ताठा, मिजास, दिमाख, रुबाब

९५. ऐषआराम – स्वस्थता, चैन, सुखोपभोग, सुख

९६. ऐच्छिक – इच्छिलेले, इष्ट

९७. ऐसपैस – विस्तीर्ण, प्रशस्त, अमर्याद

 

९८. ओबडधोबड – बेढव, बेडौल, खरबरीत, रांगडे

९९. ओटा – नाला, प्रवाह

१००. ओझे – भार, बोजा, वजन, जबाबदारी, काळजी

१०१. ओंड – लोंगर, टरफल, खोल

१०२. ओढाळ – अनिर्बध, उनाड, भटक्या

१०३. ओढी – सवय, माया, लळा, कल

१०४. ओढा – झरा, नाला

१०५. ओळख – परिचय

 

१०६. औरवळ – अवखळ, खोडकर

१०७. औस – अमवास्या, अवस

१०८. औक्ष – आयुष्य, जीवित

१०९. औक्षण – ओवाळणे

 

अं

११०. अंक – आकडा

१११. अंत – शेवट, मरण, मृत्यू, अखेर

११२. अंतरिक्ष – अवकाश

११३. अंग – शरीर, तनू, काया

११४. अंगण – आवार

११५. अंगार – निखारा

११६. अंगारा – विस्तव, निवास, इंगळ, भस्म

११७. अंघोळ – स्नान

११८. अंधार – काळोख, तम, तिमिर

११९. अंधुक – पुसट, अस्पष्ट, मंद

 

१२०. कथा – गोष्ट, हकीकत, हकीगत

१२१. कपाळ – ललाट, भाल, निढळ, निटिल

१२२. कबूल – मान्य, संमत, पसंत, अभिमत

१२३. कमळ – पंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी

१२४. कन्या – मुलगी, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, लेक

१२५. कल्याण – हित, कुशल, क्षेम

१२६. करार – वचन, ठराव, कबुली

१२७. करमणूक – मनोरंजन

१२८. कठोर – निर्दयी, निष्ठूर

१२९. कच – माघार, अडचण, संकट, अरिष्ट

१३०. कवच – आच्छादन, आवरण, टरफल

१३१. कविता – काव्य, पद्य

१३२. कष्ट – श्रम, मेहनत

१३३. कळस – शिखर, टोक, घुमट, कलश

१३४. कसूर – कुचराई, चूक, न्यूनता, दोष

१३५. कज्जा – खटला, भांडण, लढाई, तंटा, वैर

१३६. कणव – दया, माया, कृपा, कीव, करूणा

१३७. कपडा – वस्त्र, वसन, पट, अंबर

१३८. कपट – लबाडी, खोटेपणा, कावा, डाव, डावपेच

१३९. कबूल – संमत, मान्य, पसंत, मंजूर, अनुकूल

१४०. करडा – कठोर, कडक, निष्ठूर, निर्दय

१४१. करणी – कृती, कृत्य, क्रिया

१४२. कटी – कंबर

१४३. कठीण – अवघड, बिकट

१४४. कसरत – व्यायाम, सराव, सवय, मेहनत

१४५. कलागत – भांडण, वैर, कळ, लावालावी

१४६. कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव

१४७. काळजी – चिंता, विवंचना, फिकीर, पर्वा, तमा

१४७. कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र

१४८. कनक – सोने

१४९. कंजूष – कृपण

१५०. काम – कार्य, कर्तव्य, कृत्य

१५१. कावळा – काक, एकास, वायस

१५२. कारस्थान – कट, स्वल, गुप्त, मसलत

१५३. कार्य – काम

१५४. कारागृह – कैदखाना, तुरुंग

१५५. काठ – किनारा, तीर, तट

१५६. काळ – समय, वेळ, अवधी

१५७. कान – श्रवण

१५८. कावळा – काक

१५९. काष्ठ – लाकूड

१६०. किनारा – काठ, तीर

१६१. किरण – कर, अंशु, रश्मी

१६२. किरकोळ – अशला, रोडका, बारीक, हडकुळा

१६३. किल्ला – तट, गड, दुर्ग, कोट

१६४. किमया – जादू

१६५. किंमत – मोल, भाव, मुल्य, दर

१६६. कीर्ती – लौकिक, प्रसिद्धी, ख्याती

१६७. कीड – खोटे, वाईट, कीटक, गंज

१६८. कील – मेख, खिळा, अडसर, पाचर

१६९. कीव – दया, कृपा, करूणा

१७०. कुतूहल – उत्सुकता

१७१. कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान

१७२. कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी, निंदा, उपहास

१७३. कुटुंब – परिवार

१७४. कुत्रा – श्वान

१७५. कुभांड – आळ, कट, कारस्थान, लबाडी

१७६. कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा, टवाळकी

१७७. कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान, चतुर

१७८. केश – केस, लव, रोम, बाल

१७९. कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू, सुंदर

१८०. कोंडा – भुगा, भूय, चुरा, तूस

१८१. कोंभ – अंकुर, मोड, खांब, कोंब

१८२. क्रम – अनुक्रम, रांग, ओळ, पद्धती

१८३. कृपण – चिकू, कंजूष, चिक्कू, कडू

१८४. कल्पना – युक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल

 

१८५. खग – पक्षी, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू

१८६. खरा – सच्चा, प्रामाणिक, सरळ, विश्वास

१८६. खबर – बातमी, वार्ता, संदेश, माहिती

१८७. खलाशी – नावाडी, नाखवा, खारवा, कोळी

१८८. खरमरीत – प्रखर, खणखणी, तीक्षण, सडेतोड

१८९. खट्याळ – खोडकर, द्वाड, उनाड, हुड, उपद्व्यापी

१९०. खटारा – बैलगाडी, धूड, छकडा

१९१. खटका – भांडण, वाद, झगडा, तंटा, कलह

१९२. खजीटर – शरमिंदा, लज्जित, शरमलेला, ओशाळा

१९३. खचित – निश्चित, खात्री, रखरोखर

१९४. खुषी – संतोष, तोष, समाधान, आनंद, प्रसन्नता

१९५. खुळा – मूर्ख, वेडा, अक्कलशून्य, बावळा

१९६. खुळचट – पुळचट, नेभळा, भित्रा

१९७. खूप – पुष्कळ, भरपूर, विपुल

१९८. खेद – वैषम्य, विषाद, दुःख

१९९. खेडे – ग्राम, गाव

२००. खेडूत – गावकरी, ग्रामस्थ

२०१. खेड – ग्रंथ, अध्याय, व्यत्यय, अडथळा

२०२. खेत – खेद, खिन्नता, हुरहुर

२०३. खंदा – साहसी, धाडसी, सामर्थ्यवान

२०४. खंक – दीन, दरिद्री, द्रव्यहीन, निर्धन

 

२०५. गणपती – गजानन, एकदंत, गणेश, गौरीनंदन, विघ्नहर्ता, गौरीसुत, विनायक, वक्रतुंड

२०६. गरज – जरूरी, आवश्यकता, निकड, अडचण

२०७. गरम – उष्ण, उबदार, तप्त

२०८. गरूड – खगेंद्र, विजराज, वैनतेय

२०९. गरीब – दीन, लाचार, पामर, दुबळा

२१०. गडप – अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट

२११. गबाळा – अजागळ, बावळट, मूर्ख, बावळा

२१२. गस्त – पहारा, रखवाली, रावण

२१३. गयावया – काकुळती, करूणा, विनवणी, याचना

२१४. गदारोळ – गोंधळ, ओरड, खटाटोप, दंगा, हुल्लड

२१५. गाय – धेनू, गो, गोमाता

२१६. गार – थंड, शीतल, शीत

२१७. गाथा – कविता, आर्या, काव्य

२१८. गिरी – पर्वत, डोंगर, अचल

२१९. गुच्छ – झुबका, घोस, तुरा

२२०. गुद्दा – बुक्का, ठोसा, रट्टा

२२१. गोत – गोत्र, वंश, पिढी, कूळ

२२२. गोळ – मधुर

२२३. गोषवारा – सारांश, संक्षेप, तात्पर्य

२२४. ग्रह – कल्पना, समजूत, भावना

२२५. गोपाळ – कन्हैया, कृष्ण, मोहन, मुरलीधर, गोविंद, गिरीधर

 

२२६. घत – मेघ, ढग, जलह, पयोधर

२२७. घर – गृह, सदन, निवास, भवन, गेह, आलय, निकेतन, धाम

२२८. घरटे – खोपा

२२९. घडी – दुमड, संच, बस्तान, रचना

२३०. घडामोड – खटाटोप, उलथापालथ, फेरफार, व्यवहार

२३१. घागर – घडा, मडके

२३२. घाव – प्रहार, वार, आघात, तडाखा

२३३. घाई – गडबड, त्वरा, तातडी, जलदी

२३४. घाट – आकार, घडण, रचना, ठेवण

२३५. घास – कवळ, ग्रास

२३६. घास – गवत, तृण, चारा, शब्प

२३७. घान – संहार, नाश, विध्वंस, वध

२३८. घेर – वर्तुळ, परिसर, परीध, लेढा

२३९. घोडा – अश्व, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वाजी, वारु

 

२४०. चपल – चलाख, वेगवान, तल्लख, हुशार

Chandra Samanarthi Shabd in Marathi

२४१. चंद्र – शशी, सोम, निशानाथ, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, निशापति, इंदू

२४२. चंचल – उतावळा, स्वैर, अधीर, उच्छृखल

२४३. चव – स्वाद, आस्वाद, रूची

२४४. चरण – पाय, पाऊल

२४५. चरितार्थ – उदरनिर्वाह

२४६. चप – गप्प, शांत, चूप, चीप, स्तब्ध

२४७. चकणा – तिरळा, काणा, तिरपा, तिरवा

२४८. चबुतरा – चौथरा, कट्टा, उंचवटा, ओटा

२४९. चटकन – झपाझप, झरझर, त्वरीत, चटदिशी, झटपट

२५०. चट्टा – व्रण, डाग, वण

२५१. चप्पल – वहाणा, जोडा, पायताण, पायतण, पादत्राण

२५२. चाक – चक्र

२५३. चाकर – नोकर, सेवक, गडी, दास, गुलाम

२५४. चाचणी – परीक्षा, तपासणी, पारख

२५५. चाणाक्ष – हुशार, चतुर, धूर्त, चलाख, चालाख

२५६. चांदी – रूपे

२५७. चांदणे – कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका

२५८. चिमुकले – लहान, छोटे, सान

२५९. चिळकांडी – पिचकारी, चिरकांडी, चिपनळी

२६०. चिलट – डास, मशक, मच्छर

२६१. चिवट – चिकट, वातड, चामट

२६२. चिळस – किळस, तिटकारा, वीट, तिरस्कार

२६३. चिल्लापिल्ली – मुलेबाळे, पोरे, कच्चीबच्ची, बालबच्ची

२६४. चुटपुट – काळजी, तळमळ, खुरस्तुर, चडफड, हुरहुर

२६५. चूर – गर्क, मग्न, गुंग, तल्लीन

२६६. चेहरा – चर्या, मुद्रा, तोंडावळा, रूप, मुख

२६७. चेपणे – दाबणे, पिळणे, आवळणे

२६८. चौकशी – विचारपूस

२६९. चौचाल – लहरी, भटक्या, भणंग, स्वच्छंदी

२७०. चंगळ – मुबलक, विपुल, विपुलता, पुष्कळ

२७१. चांगले – सुंदर, सभ्य, मनोहर

२७२. चिंता – काळजी, विवंचना, फिकीर

 

२७३. छंद – नाद, आवड, शोक

२७४. छान – सुरेख, सुंदर, उत्तम

२७५. छेदणे – कापणे, तोडणे, चिरणे, छाटणे

 

२७६. जन – लोक, माणसे

२७७. जय – विजय, यश, सफल, सिद्धी, यशस्वी

२७८. जड – मंद, आळशी, मूर्ख

२७९. जरठ – वृद्ध, म्हातारा, जीर्ण

२८०. जलद – शीघ्र, लवकर, ताबडतोब, त्वरेने

२८१. जवळ – तिकट, नजीक, समीप, संनिध, सानिध्य

२८२. जहर – विष, विख, गर

२८३. जरब – दरारा, दहरात, वचक, धाक

२८४. जमीन – भू, भूमी, धरणी, भुई, धरित्री, धरा, धरती

२८४. जल – नीर, पाणी, जीवन, अंबू, पय, सलील, तोय, उदक, वारी

२८५. जागा – स्थळ, स्थान, ठिकाण

२८६. जाहीर – प्रसिद्ध, प्रगट, सर्वश्रुत

२८७. जवाहीर – सोने, अलंकार, जडजवाहीर, रत्ने, आभरण

२८८. जाड – लठ्ठ, स्थूल, दांडगा, धष्टपुष्ट

२८९. जादू – इंद्रजाल, मंत्रतंत्र, मंत्रविद्या

२९०. जिद्द – हट्ट, आग्रह, दुराग्रह, हेका

२९१. जिणे – जीवन, आयुष्य, जीवीत, अस्तित्व

२९२. जिगर – जिवलग, जीवश्चकंठश्च, प्यारा, प्रिय

२९३. जुना – प्राचीन, जीर्ण, पुरातन

२९४. जुलूम – अन्याय, छळ, जबरदस्ती

२९५. जोखीम – हमी, जबाबदारी, धोका

२९६. जोतिष्य – भविष्य, जातक, कुंडली, भाकीत

 

२९७. झकपक – झगमग, चकाळी, चमक, झळक

२९८. झपाझप – झटपट, लवकर, जलद, झरझर

२९९. झगडा – भांडण, वाद, तंटा, कलह, संघर्ष,

३००. झुंज झरणे – वाहणे, पाझरणे, झिरपणे

३०१. झडती – तपासणी, तपास, शोध

३०२. झरोका – गवाक्ष, जाळी, झरूका

३०३. झाड – वृक्ष, तरू, वनस्पती, द्रुम, झुडूप

३०४. झीट – मुच्र्छा, घेरी, भोवळ

३०५. झुंबड – गर्दी, जमाव, दाटी

३०६. झेंडा – निशाण, पताका, ध्वज

३०७. झोप – निद्रा, शयन, नीज

३०८. झोकणे – कलणे, वाकणे, झुकणे

३०९. झंझावात – तुफान, वावटळ, वादळ

 

३१०. टवटवीत – सतेज, प्रफुल्लित, ताजा, तेजस्वी

३११. टणक – कणखर, मजबूत, बळकट

३१२. टकळी – वटवट, बडबड, रडारड

३१३. टापू – प्रांत, प्रदेश, टप्पा

३१४. टाहो – आक्रोश, हंबरडा

३१५. टोलेगंज – भव्य, अजस्त्र, प्रचंड

३१६. टंगळमंगळ – टाळाटाळ, दिरंगाई, हयगय

३१७. टाकाऊ – निरुपयोगी, कुचकामी, गुणहीन, व्यर्थ

 

३१८. ठग – लुच्चा, फसवा, लुटारु, भामटा

३१९. ठळक – जाड, स्पष्ट, मोठा, भरीव

३२०. ठाम – निश्चित, दृढ, बिनचूक, खचित, निर्विवाद

३२१. ठाव – तळ, बुड, खोली

३२२. ठीक – बरोबर, उचित, योग्य, सम्पर्क

३२३. ठेका – आवाज, ताल, ताळ

३२४. ठेव – संचय, निधी, साठा

३२५. ठोसा – धपाटा, रपाटा, तडाखा

 

३२६. डाकू – चोर, दरोडेखोर, लुटारू

३२७. डोळा – नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष, चक्षु

३२८. डोके – शीर, मस्तक, शीर्ष, कपाळ, माथा, मूर्धा

३२९. डौल – दिमाख, ऐट, रुबाब

 

३३०. ढवळाढवळ – लुडबूड, उलाढाल, गोंधळ

३३१. ढग – मेघ, घन, जलन, अंबुद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद

३३२. ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ

३३३. ढोर – गुरे, जनावरे (गाय, बैल, म्हैस, रेडा, इ.)

३३४. ढोंग – सोंग, पाखंड, लबाडी

३३५. ढेकूण – मत्कुण, खटमल

 

३३६. तलवार – खडग, समशेर

३३६. तसवीर – छबी, प्रतिमा, चित्र, तसवीर

३३७. तपास – चौकशी, शोध, तलास, विचारपूस

३३८. तफावत – फरक, अंतर

३३९. तलाव – तटाक, तडाग, कासार

३४०. तर्‍हा – रीत, पद्धती, मार्ग

३४१. तकवा – बळ, जोर, शक्ती, ताकद

३४२. तकलादी – बनावट, नकली, तकलुबी

३४३. तक्ता – नकाशा, कोष्टक

३४४. तख्त – सिंहासन, आसन, गादी, तक्त

३४५. तगडा – सशक्त, बळकट, धिप्पाड, धट्टाकट्टा

३४६. तज्ञ – माहितगार, जाणता, पंडित, कुशल

३४७. तड – शेवट, अखेर

३४८. तड – अडचण, तंगी

३४९. तडक – नेट, जोर, आवेग, वेग, गती

३५०. तडजोड – समेट, सलोखा

३५१. तडफ – उत्साह, चपलता, चलाखी

३५२. तडा – भेग, चीर, फट

३५३. तन – शरीर, देह, अंग, काया, तनू

३५४. तृप्त – संतुष्ट, समाधानी, सुखी

३५५. तृप्ती – समाधान, संतोष, प्रसन्नता, तोष

३५६. तृषा – तहान, तृष्णा, इच्छा

३५७. तप – ध्यान, मनन, आचरण

३५८. तरतूद – व्यवस्था, सिद्धता, योजना

३५९. तरबेज – निष्णात, कुशल, वाकबगार, पारंगत, निपूण

३६०. तंतु – धागा, दोरा, सूत, सूत्र

३६१. तारू – नौका, नाव, जहाज, गलबन

३६२. तारीफ – वाहवा, स्तुती, प्रशंसा, वाखाणणी

३६३. ताडा – मेळ, ताळा, जुळणी

३६४. तारांबळ – धांदल, घाई

३६५. ताकीद – समज, हुकूम, जरब, जबर, दरारा

३६६. तारूण्य – यौवन, जवानी, तरूणपणा

३६७. तालेवार – श्रीमंत, धनिक

३६८. तिरसट – त्रासिक, चिडखोर, तुसडा, चिडका

३६९. तिरपीट – त्रेधा, धांदल, तारांबळ, घाई

३७०. तीव्र – प्रखर, कडक, उग्र, भयंकर

३७१. तोटा – नुकसान, हानी

३७२. तोंड – मुरव, वदन, आनन, तुंड

३७३. तोरा – दिमाख, डौल, ऐट, नवरा

 

३७४. थट्टा – चेष्टा, मस्करी, विनोद

३७५. थंड – शीत, शीतल, गार

३७६. थंडी – गारठा, गारवा

३७७. थवा – समदाय, जमाव, गर्दी, चमू

३७८. थक्क – आश्चर्य, नवल, विस्मय, अचंबा

३७९. थकणे – दमणे, भागणे, श्रमणे, शिणणे

३८०. थांग – ठाव, पत्ता, माग, तळ

३८१. थाट – डामडौल, शोभा, थाटमाट

३८२. थाळा – ताट, पात्र, परात

३८३. थिटा – आखूड, अपुरा, अरूंद

३८४. थीर – शांत, स्तब्ध, सौम्य, निवांत

३८५. थेट – सरळ, नीट, बरोबर, योग्य

३८६. थोर – मोठा, श्रेष्ठ, पूज्य

३८७. थोडा – अल्प, किंचित, थोडका

 

३८८. दगड – धोंडा, शिळा, पाषाण, खडक, फत्तर, शिला

३८९. दंड – काठी, सोटा, छडी, दंडा

३९०. दृष्टी – नजर, नदर, दृष्ट

३९१. दागिना – आभूषण, अलंकार, आभरण

३९२. दार – दरवाजा, कवाड, ताटी, द्वार

३९३. दांत – दंत, रदन, विज (दोनदा जन्मलेला)

३९४. दाट – घन, घट्ट, निबिड, गर्द

३९५. दिवस – दिन, वार, वासर, अह

३९६. दिवा – दीप, दीपक

३९७. दुनिया – जग, पृथ्वी, इहलोक

३९८. दुर्ग – किल्ला, कोट, गढी

३९९. दूध – दुग्ध, पर, क्षीर

४००. दुबळा – दुर्बल, सामर्थ्यहीन, अशक्त

४०१. दुर्दैव – दुर्भाग्य

४०२. दुर्दैवी – अभागी, दैवहीत, भाग्यहीत, दुर्भाग्यशाली

४०३. दुःखी – कष्टी, खिन्न, त्रस्त

४०४. देऊळ – मंदिर, देवालय, देवघर, राऊळ

४०५. देव – सुर, अमर, ईश्वर, भगवान, ईश, परमेश्वर, प्रभू, निर्जर

४०६. देखणी – सुंदर, रूपवती, सुरूप

४०७. देह – शरीर, तनू, तन, काया, वपु

४०८. दैन्य – हलाखी, गरिबी, हीनपणा

४०९. दैव – नशीब, भाग्य, प्रारब्ध, ललाट, तकदीर

 

४१०. धनी – मालक, स्वामी, पती, हेतू

४११. धन – संपत्ती, दौलत, द्रव्य, संपदा, पैसा, वित्त

४१२. धनिक – श्रीमंत, सावकार, धनवान, धनाड्य

४१३. धनुष्य – चाप, कोदंड, तिरकमठा, कमठा, धनू, कार्मुक

४१४. धंदा – व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उदीम

४१५. धिटाई – धैर्य, हिम्मत, धीटपणा, धाडस

४१६. धूळ – धुरळा, माती, रजःकण

 

४१७. नदी – सरिता, तटिनी, जलवाहिनी, तरंगिणी

४१८. नफा – फायदा

४१९. नव – नवीन, नूतन, नवे

४२०. नवरा – पती, कांत, भर्तार, धनी, वल्लम, नाथ

४२१. नमस्कार – वंदन, नमन, प्रणिपान, अभिवादन

४२२. नवीन – नूतन, नव

४२३. नृप – राजा, भूप, भूपती, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, लोकपाल, प्रजापती

४२५. नृत्य – नाच, नर्तन

४२६. नाचार – गरीब, कंगाल, दरिद्री, लाचार

४२७. नाजूक – कोमल, मुलायम, नरम

४२८. नायक – नेता, पुढारी, अग्रणी, म्होरक्या

४२९. नारळ – श्रीफळ, नारिकेल

४३०. नापास – अनुत्तीर्ण, अयशस्वी, अमान्य

४३१. निर्धार – निश्चय, सातरी, विश्वास

४३२. नाते – रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग

४३३. निकड – लकडा, तगादा, हव्यास

४३४. निखालस – स्पष्ट, साफ, निश्चित

४३५. नित्य – नेहमी, सतत, सदा, सदोदित

४३६. निधन – मृत्यू, अंत, मरण

४३७. निपुण – निष्णात, कुशल, प्रवीण

४३८. निबिड – दाट, गडद, घनदाट

४३९. निलाजरा – निर्लज्ज, बेशरम

४४०. निश्चय – निर्धार, निग्रह, दृढता

४४१. निमंत्रण – आमंत्रण, आवतण, बोलावणे

४४२. नुकसान – हानी, तोटा, खोट

४४३. नौबत – नगारा, डंका, प्रसिद्धी, कीर्ती

 

४४५. पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया, कलम

४४६. पक्षी – विहग, खग, विज, विहंगम, पाखरू

४४७. पगडा – वर्चस्व, सत्ता, अधिकार

४४८. पणती – दिवली, दिवलाणी

४४९. पगार – वेतन, तनवा, मेहनताना

४५०. पथारी – अंथरूण, बिछाना, शेज, शय्या

४५१. पदवी – बिरूद, किताब, कीर्ती

४५२. पद्धत – चाल, रीत, आचार, रिवाज, प्रघात

४५३. परका – अपरिचित, अनोळखी

४५४. परंतु – पण, किंतु, शिवाय, लेकीन, लेकिन

४५५. परमार्थ – ब्रह्म, मोक्ष, ब्रह्मज्ञान

४५६. पर्वत – गिरी, अचल, शैल, नग, अद्री

४५७. परवानगी – संमती, मान्यता

४५८. पद – पाय, पाऊल, चरण, पाद

४५९. पद – श्लोक, काव्य

४६०. पराणी – आर, टोचणी

४६१. पंथ – मार्ग, रस्ता, वाट, पथ

४६२. पंक्ती – ओळ, रांग, पंगत

४६३. पंडीत – विद्वान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ

४६४. पृथ्वी – भू, धरती, भवनी, वसुंधरा, क्षिती, भूमी, मही

४६५. पराक्रम – शौर्य, विक्रम, प्रताप, बहादुरी

४६६. परिश्रम – कष्ट, महेनत, श्रम

४६७. प्रकाश – उजेड प्रताप – शौर्य, पराक्रम, विक्रम, बहादुरी

४६८. प्रबंध – व्यवस्था, तजवीज, उपाययोजना

४६९. प्रवीण – निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निष्णात, चतुर

४७०. प्रवासी – वाटसरू, पांथ, पांथस्थ

४७१. प्रचीती – अनुभव, पडताळा, प्रत्यय, यात्री

४७२. प्रबळ – बलवान, बलशाली, सामर्थ्यवान, शक्तीशाली, समर्थ

४७३. प्रचंड – विशाल, अजस्त्र, अवाढव्य, विस्तृत, महान

४७५. प्रसिद्ध – प्रख्यात, विख्यात, नामांकित, ख्यातनाम

४७६. प्रशंसा – स्तुती, वाखाणणी, शाबासकी, वाहवा

४७७. पान – पर्ण, पत्र, पल्लव

४७८. पाय – पद, चरण, पाद

४७९. पावन – पवित्र, निर्मळ, शुद्ध,

४८०. पाऊस – वर्षाव, पर्जन्य, वृष्टी

४८१. परितोषिक – बक्षीस, इनाम

४८२. पात्र – लायक, योग्य, भांडे, ताट

४८३. प्राण – जीव, आत्मा, श्वास

४८४. प्रारब्ध – देव, नशीब

४८५. प्रासाद – वाडा, महाल, राजवाडा, राजमंदिर, देऊळ

४८६. पुरूष – नर, मनुष्य, मर्द

४८७. पुष्प – फूल, कुसूम, सुमन, सुम

४८८. प्रेम – प्रीती, लोभ, अनुराग, ममता

४८९. पोपट – राघु, शुक, कीर, रावा

 

४९०. फट – भेग, चीर, तडा

४९१. फत्ते – जय, सरशी, यश, यशस्वी

४९२. फरक – अंतर, भेद, तफावत, भिन्नता

४९३. फजीत – लज्जित, विरमलेले, ओशाळलेले

४९४. फर्मान – हुकूम, आज्ञापत्र, राजपत्र, सनद

४९५. फडतूस – टाकाऊ, गचाळ, क्षुद्र

४९६. फायदा – नफा, लाभ, किफायत

४९७. फणकार – सपाटा, आघात, प्रहार, तडाखा

४९८. फिदा – रवूष, प्रसन्न, संतुष्ट

४९९. फुलोरा – बहर, मोहोर

५००. फुकट – निरर्थक, व्यर्थ, फुका, मोफत

५०१. फुशारकी – बढाई, शेरसी, आत्मस्तुती

५०२. फूल – पुष्प, सुमन, कुसुम

५०३. फैसला – निकाल, निर्णय, निवाडा

५०४. फोल – निरर्थक, व्यर्थ, रिकामे, पोकळ, निष्फळ

५०५. फोड – गळू, उठाणू, बेड

 

५०६. बळ – शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद, क्षमता

५०७. बहाणा – सोंग, ढोंग, मिष

५०८. बरोबर – सम, सारखा, समान, योग्य

५०९. बरदास्त – आदरसत्कार, पाहुणचार, निगा

५१०. बजरंग – हनुमान, पवनपुत्र, मारुती

५११. बखर – बातमी, हकीकत, इतिहास, चरित्र

५१२. बटीक – मोलकरीण, दासी, कुणबीण

५१३. बडगा – सोहा, सोडगा, दंडुका

५१४. बहादूर – वीर, शूर, धाडसी, धीट

५१५. बरकत – भाग्य, सुदैव, लाभ

५१६. बरखास्त – समाप्त, विसर्जित, संपणे

५१७. बाप – पिता, जनक, जन्मदाता, वडील, तात

५१८. बाग – बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका

५१९. बातमी – वार्ता, संदेश, वृत्तांत, मजकूर, हकीकत, वृत्त

५२०. बालक – बाल, अर्भक, मूल

५२१. बारीक – बारका, सूक्ष्म, लहान

५२२. बाण – तीर, शर, सायक

५२३. ब्राह्मण – विप्र, विज

५२४. बुटका – गिड्डा, आरवूड, डेंगू, ठेंगणा, रसुजा

५२५. ब्रह्मदेव – ब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती, विरंची, विधी

५२६. बिगर – वाचून, खेरीज, शिवाय

५२७. बेडूक – मंडूक, बेडकी, बॅबॉ

५२८. बिकट – कठीण, अवघड, त्रासदायक

५२९. बंड – अराजक, गोंधळ, दंगा, गडबड

५३०. बंदी – मज्जाव, मनाई, प्रतिबंध, आडकाठी

५३१. बंधू – भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या, सहोदर

५३२. बंदोबस्त – व्यवस्था, तजवीज, प्रबंध

५३३. ब्रह्म – सत्तत्व, जगत्कारण, परब्रह्म

 

५३४. भरभराट – उत्कर्ष, प्रगती, चलती, विकास

५३५. भस्म – राव, रक्षा, विभूती

५३६. भक्कम – मजबूत, बळकट, टिकाऊ

५३७. भराभर – पटापट, झरझर, जलद, शीघ्र

५३८. भाऊ – बंधू, भ्राता

५३९. भांडण – तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघर्ष

५४०. भीती – घबराट, धास्ती, भय

५४१. भुंगा – भ्रमर, मूंग, अली, मधुप, मिलिंद, मधुकर, बंभर

५४२. भेद – फरक, अंतर, विभागणे, विभक्त

 

५४३. मजा – मौज, गंमत, करमणूक

५४४. मदत – साह्य, सहाय्य

५४५. मन – मानस, चित्त, अंतर, अंतःकरण

५४६. महती – महत्तव, थोरपणा, मोठेपणा

५४७. महा – महान, मोठा

५४८. महिना – मास

५४९. मगर – सुसर, नक्र

५५०. मच्छ – मासा, मत्स्य, मीन

५५१. मंगल – शुभ, पवित्र

५५२. मंजूर – कबूल, संमत, मान्य, पसंत

५५३. माकड – वानर, मर्कट, कपि, शाखामृग

५५४. माणूस – मनुष्य, मनुज, मानव, नर

५५५. मान्य – मंजूर, कबुल, संमत

५५६. माया – दया, कृपा, मायाळू, करूणा

५५७. मित्र – दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही, सखा

५५८. मुलगा – पुत्र, सुत, तनय, तनुज, आत्मज, नंदन

५५९. मुलगी – कला, सुता, तनया, नंदिनी, दुहिता, तनुजा

५६०. मेळ – संयोग, संगम, मीलन, मिलाफ

५६१. मोर – मयुर

५६२. मोसम – हंगाम, ऋतु, समय

५६३. मेंदू – मगज, बुद्धी, अक्कल

 

५६४. यश – जय, विजय, सुदैव

५६५. यत्न – प्रयत्न, खटपट, उद्योग, परिश्रम

५६६. यज्ञ – याग, मख, होम, धर्मकृत्य

५६७. यान – जात, वर्ण, भेद, वर्ग

५६८. यहसान – कृपा, उपकार

५६९. याद – स्मरण, आठवण, स्मरणार्थ

५७०. यातना – कष्ट, हाल, अपेष्टा

५७१. युद्ध – लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण

५७२. योध – वीर, लढवय्या, योद्धा

५७३. योग्य – लायक, रास्त, अनुरूप, उचित

 

५७४. रस्ता – मार्ग, वाट, पथ

५७५. रक्षण – बचाव, संरक्षण

५७६. रजक – धोबी, परीट

५७७. रजा – परवानगी, अनुमती, सम्मती

५७८. राग – क्रोध, त्वेष, कोप, संताप, रोष, क्षोभ

५७९. रात्र – रजनी, यामिनी, निशा, तमिस्रा, रात

५८०. रागीट – संतापी, कोपिष्ट, क्रोधी, तमासी

५८१. राक्षस – असुर, दैत्य, दानव

५८२. रम्य – सुंदर, सुरेख, रमणीय, मनोहर

५८३. रीण – कर्ज, ऋण

५८४. रौनक – सौंदर्य, शोभा

 

५८५. लता – वेल, वल्लरी, लतिका, वेली

५८६. लघू – हलका, लहान, हस्व, क्षुल्लक, क्षुद्र

५८७. लज्जत – रूची, स्वाद, गोडी, खुमारी

५८८. लाचार – अगतिक, दीन, निरूपाय

५८९. लवण – मीठ, क्षार, रवार, खारट

५९०. लक्ष्मी – संपत्ती, वैभव, उत्कर्ष, श्री, रमा, इंदिरा, कमला, पदमा

 

५९१. वखार – कोठार, गोदाम

५९२. वकील – प्रतिनिधी, मुखत्यार

५९३. वय – उमर, वर्ष, साल

५९४. वर्दी – निरोप, बातमी, (लष्करी), पोषाख

५९५. वस्त्र – वसन, अंबर, पट, कपडा, कापड

५९६. वाघ – व्याघ्र, शार्दुल

५९७. वारा – वायू, वात, अनिल, मरूत, पवन, समीर, समीरण

५९८. वास – गंध, सुगंध, परिमल, परिमळ, सुवास

५९९. वास – सुगावा, खूण

६००. वास्तव – खरे, प्रत्यक्ष, यथार्थ, सत्य

६०१. वाळू – रेती, रज, कंकर

६०२. वास्तपुस्त – चौकशी, विचारणा, विचारपूस

६०३. विघ्न – संकट, अडचण, प्रतिबंध, आपत्ती

६०४. विपुल – पुष्कळ, सूप, भरपूर

६०५. विशाल – मोठे, प्रचंड, विस्तृत

६०६. विकल्प – भेद, संशय, भ्रम

६०७. विष्णू – श्रीपती, केशव, अच्युत, नारायण, रमापती, रमेश, माधव, पद्मनाभ, पीतांबर

६०८. विहार – खेळणे, क्रीडा, सहल

६०९. विषाद – खेद, दुःख, निरूत्साह, निराशा

६१०. विजोड – विसंगत, विशोभित, बेडौल

६११. विडंबन – उपहास, फजिती, टवाळी

६१२. विध्वंस – नाश, मोडतोड, संहार, नष्ट

६१३. विश्वास – भरवसा, खात्री, इमान

६१४. विनंती – प्रार्थना, विनवणी, आर्जव

६१५. विस्तीर्ण – विशाल, विस्तृत, अफाट

६१६. वीज – विद्युत, विद्युल्लता, चपला, चंचला, तडित, बिजली, सौदामिनी

६१७. वेडा – खुळा, मूर्ख

६१८. वेष – पोषाख, पेहराव, कपडे

६१९. वेदना – यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ, क्लेश, पीडा

६२०. वैभव – ऐश्वर्य, श्रीमंती, थाटमाट

६२१. व्याधी – रोग, आजार, संकट, आपत्ती, पीडा

६२२. वृद्धत्व – म्हातारपण, वार्धक्य

६२३. व्यवस्था – तयारी, योजना, प्रबंध, तजवीज

 

६२४. शक – शंका, संशय, संदेह

६२५. शस्त्र – हत्यार, आयुध

६२६. शंकर – महेश, महादेव, शिव, सांब, उमाकांत

६२७. शत्रू – अरि, रिपू, दुश्मन, वैरी

६२८. शहर – पूर, पुरी, नगर

६२९. शासन – सरकार, राज्यकारभार, राज्यसंस्था

६३०. शरम – लाज, लज्जा

६३१. शर्यत – स्पर्धा, चढाओढ

६३२. शागीर्द – शिष्य, विद्यार्थी, चेला, अनुयायी

६३३. शिकस्त – प्रयत्न, कमाल, पराकाष्टी

६३४. शिकस्त – पराजीत, पराभूत

६३५. शिक्षा – शासन, दंड, मार, सजा

६३६. शेसी – प्रौढी, बढाई, फुशारकी, ऐट

६३७. शेतकरी – कृष, कृषीक, कृषीवल, किसान

६३८. शेष – अनंत, वासुकी

६३९. श्लोक – पद्य, कविता

 

श्र

६४०. श्रद्धा – निष्ठा, आदर, विश्वास

६४१. श्रेष्ठ – उत्तम, उत्कृष्ट

६४२. श्रांत – दमलेला, थकलेला, कंटाळलेला, कष्टी

 

६४३. सकल – समस्त, सर्व, अखिल

६४४. संगत – साथ, सोबत, सहवास

६४५. संग्राम – युद्ध, समर, संगर, लढाई

६४६. संशय – शंका, संदेह, वहमा, वहीम

६४७. संमती – अनुमती, मान्यता, सहमत, होकार, रूकार

६४८. संपर्क – संबंध, सहवास, संसर्ग

६४९. सतत – नेहमी, सदा, सर्वदा, निरंतर, अविश्रांत

६५०. संग्रह – साठा, निधी, संचय

६५१. संपत्ती – धन, वित्त, संपदा, दौलत

६५२. समस्त – सकल, सर्व, संपूर्ण, सगळे

६५३. सत्कार – मान सन्मान, मानमरातब, आदरसत्कार

६५४. सशक्त – बलवान, नलिष्ठ

६५५. सरदार – उमराव, मानकरी, खवास

६५६. समीप – जवळ, निकट, नजीक

६५७. समुद्र – सागर, दर्या, सिंधू, रत्नाकर, अंबुधी, जलधी, नीरराशी, पयोधी, अर्णव, उदधी

६५८. संहार – नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश

६५९. सहयाद्री – सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यगिरी, सह्य

६६०. सफर – प्रवास, यात्रा

६६१. सराई – हंगाम, सुगी

६६२. सकल – समस्त, सर्व, अविल, निखिल

६६३. सावध – जागरूक, दक्ष, सावधान

६६४. साच – खरा, खरोखर, खराखुरा

६६५. साहस – धाडस, धारिष्ट

६६६. सामील- समाविष्ट, अंतर्भूत, प्रविष्ट

६६७. स्नान – आंधोळ, न्हाण, नहाण

६६७. स्वागत – आदरसत्कार, आदरातिथ्य

६६८. सिंह – मृगेश, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन

६६९. सीता – जानकी, वैदेही

६७०. सीमा – हद्द, मर्यादा

६७१. स्त्री – अबला, महिला, वनिता, ललना, नारी, भार्या

६७२. सुगंध – सुवास, परिमल

६७३. सुवासिनी – सौभाग्यवती, सवाष्ण, सुहाशीण

६७४. सुरेख – सुंदर, रम्य, मनोहर, रमणीय, ललित 

Surya Samanarthi Shabd in Marathi

६७५. सूर्य – रवि, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, सविता, अर्क, दिनमणी

६७६. सेनापती – सेनानी, सेनानायक

६७७. सेवा – चाकरी, नोकरी

६७८. स्नेह – मैत्री, मित्रत्व, प्रेम

६७९. स्वेत – पूल, सेतू, सांकव

६८०. सैनिक – शिपाई, जवान

६८१. सैन्य – फौज, लष्कर, सेना, कटक, चमू

६८२. सोने – सुवर्ण, कनक, कांचन, हेम, हिरण्य

६८३. सोमट – कोमट, कोंबट

६८४. सोबत – संगत, मैत्री

६८५. सोबती – सवंगडी, मित्र, स्नेही

६८६. सौख्य – सुरव, समाधान

६८७. साकर्य – सुलभता, सुकरपणा, सुकरता

६८८. सौदा – व्यापार, व्यवहार, देवघेव

 

६८९. हक – अधिकार, मालकी, वारसा

६९०. हत्ती – गज, कुंजर, हस्ती, सारंग, वारण, नाग

६९१. हरिण – मृग, सारंग, कुरंग, काळवीट

६९२. हत्या – वध, खून, हिंसा

६९३. हयगय – हेळसांड, दुर्लक्ष, ढिलाई, दिरंगाई

६९४. हरळी – आरोळी, हाक, हाळी

६९५. हळ्यास – हाव, तीव्र इच्छा

६९६. हर्ष – आनंद, मोद, आमोद, उल्हास

६९७. हृदय – अंतर, अंतःकरण, मन

६९८. हात – कर, हस्त, पाणि, भुज, बाहू

६९९. हिकमत – युक्ती, चातुर्य, मसलत, कावा

७००. हुरुप – उत्साह, हुशारी, जोम

७०१. हुरहुर – रूखरूख, चिंता, काळजी, चुटपुट

७०२. हेळसांड – सुस्ती, दिरंगाई, अळंटलं

७०३. हैबन – दहशत, दरारा, धास्ती

७०४. होडी – नाव, नौका, तर, तरी

 

क्ष

७०५. क्षय – नाश, हास, झीज

७०६. क्षुद्र – क्षुल्लक, उणेपणा, हलके

७०७. क्षोद – पूड, चूर्ण, भुकटी

ज्ञ

७०८. ज्ञान – बुद्धी, विद्या

७०९. ज्ञाता – सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान

 

Marathi Samanarthi Shabd PDF  

इथे मी तुम्हाला वर दिलेल्या सर्व समानार्थी शब्दांची PDF फाईल दिली आहे ती तुम्ही डाउनलोड करू शकता व ऑफलाईन हि वाचू शकता

७००+ मराठी समानार्थी शब्दांचा संग्रह PDF 

Avatar

teamdeeplyquote

About Author

डिपली मराठी - मराठी मध्ये माहिती ! आमचे उद्दीष्ट मराठी ब्लॉगिंगमध्ये मोलाचे योगदान देणे हे आहे. या ब्लॉगवर आपल्याला थोर लोकांचे विचार, महापुरुषांची चरित्रे, आरोग्याशी संबंधित उत्तम माहिती, अभ्यासाशी संबंधित लेख अशी अनेक प्रकारची मनोरंजक माहिती मराठी मध्ये भेटेल.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हे सुद्धा वाचा

chia seeds meaning in marathi
माहितीपूर्ण

चिया बिया काय आहेत, त्याचे फायदे | Chia Seeds/Sabja Seeds in Marathi

chia seeds in Marathi - चिया बियाणे खूप फायदेशीर आहेत, या लेखा मध्ये तुम्हाला चिआ सीड्स चे 7 जबरदस्त फायदे
Unique house names in Marathi
मराठी ज्ञान माहितीपूर्ण

अनोखी मराठी घरांची नावे | Royal House Names in Marathi

येथे आम्ही अनेक घरांच्या नावाच्या कल्पना (House Names in Marathi) सूचीबद्ध केल्या आहेत

डिपली मराठी ब्लॉग मध्ये आपले स्वागत आहे !